INFORMACJA O NARUSZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, klienci naszej apteki w Lubinie
Informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2023 r. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS do naszego biura księgowo-kadrowego z naszej apteki w Lubinie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 12 została wysłana przesyłka zawierająca m.in. faktury za zakupione przez Państwa leki w naszej aptece w grudniu 2022 r. Z informacji którymi dysponujemy oraz przekazanymi przez GLS przesyłka została zagubiona przez kuriera bądź ukradziona bezpośrednio z pojazdu kurierskiego. Nie jesteśmy w stanie określić (jak również GLS który sprawę weryfikuje) na którym etapie doszło do zagubienia/kradzieży przesyłki – czy bezpośrednio po jej nadaniu i odbioru z apteki czy też podczas późniejszych czynności realizowanych przez GLS. Nadmienimy, iż każda przesyłka, która jest wysyłana z naszych aptek zostaje odpowiednio opakowana i zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.
Faktury, które byłe wysłane zawierała Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL oraz nazwa towaru (leku bądź innego specyfiku), który Państwo zakupili w naszej aptece a która to nawa może bezpośrednio lub pośrednio wskazywać na Państwa stan zdrowia, co stanowi dane szczególnych kategorii (wrażliwe) zgodnie z definicją określoną w RODO. W związku z tym, iż Państwa dane osobowe zostały zagubione nie możemy wykluczyć ryzyka, że zostały bądź zostaną ujawnione osobie do tego nieuprawnionej, dlatego też postępując zgodnie z przepisami RODO jesteśmy zobowiązani o tym fakcie powiadomić Polski Organ Nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, iż w wyniku podjętej przez nas analizy stwierdzono, iż opisane naruszenie może nieść wobec Państwa ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwe konsekwencje wspomnianego naruszenia:
a. Osoby trzecie, mogą podjąć próbę uzyskania na Państwa szkodę pożyczek w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
b. Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią do próby wyłudzenia ubezpieczenia;
c. Osoby trzecie mogą podjąć próbę zawarcia na Państwa szkodę umów cywilno-prawnych, np. najmu nieruchomości,
d. W związku z tym, iż na dokumentach mogły być zawarte także nazwy zakupionego w aptece przez Państwa lekarstwa osoba trzecia może domniemywać, na jakie schorzenie Państwo się leczycie.
W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:
a. Rozważyli założenia konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem;
b. Ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców (zwłaszcza przesyłane do Państwa na adres zamieszkania),
c. Jeśli dowiecie się Państwo o wykorzystaniu danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji (na dane wskazane poniżej).
Informujemy również, iż w związku z zaistniałym naruszeniem ochrony Państwa danych osobowych rozważamy dokonanie zmian w zakresie funkcjonowania procedury dotyczącej wysyłki dokumentacji zawierającej dane osobowe oraz zwróciliśmy się do firmy GLS realizującej dla nas usługi kurierskie o rzetelne sprawdzenie i wyjaśnienie zaistniałego naruszenia.
W razie jakichkolwiek pytań możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, p. Michałem Zajdowiczem pod adresem email: michal.zajdowicz@twoj-abi.pl bądź bezpośrednio do apteki.
Jednocześnie chcielibyśmy Pana serdecznie przeprosić za zaistniałą sytuację, nie było to działanie zamierzone i było niezawinione ze strony apteki, na które nie mieliśmy najmniejszego wpływu – zawsze dokładamy najwyższej staranności w przygotowaniu i zabezpieczeniu przesyłek, podobnie jak w przypadku przesyłki zawierającej Państwa dane osobowe, która została bez naszego udziału zagubiona przez firmę kurierską GLS. Firma Optimum, będąca właścicielem apteki na każdym kroku dokłada najwyższej staranności w celu zabezpieczenia danych osobowych które przetwarza.

Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.acz.farm, której administratorem jest Wega Invest Plucińscy Sp. K. z siedzibą w Resku przy ul. Kościuszki 14C (Wega Invest).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej i sklepu internetowego, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Wega Invest nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

2. Zasady ochrony danych osobowych

Wega Invest jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Wega InvestWega Investdokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1 Każda osoba przekazująca Wega Invest dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Wega Invest wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela Wega Invest w związku produktami lub usługami Wega Invest.

b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w Wega Invest.

3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Wega Invest może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

 

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Wega Invest zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Wega Invest dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

o                   zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,

o                   zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

o                   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

o                   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

o                   przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

o                   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

o                   z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

o                   nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Wega Invest zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

o                   formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;

o                   kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronach internetowych Wega Invest znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

o                   dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Wega Invest - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Wega Invest nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

o         podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Wega Invest - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Wega Invest. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Wega Invest. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies

 

6. Prawa użytkownika

6.1 Wega Invest respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Wega Invest jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Wega Invest zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Wega Invest informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Wega Invest oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Wega Invest.

 

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Wega Invest mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Wega Invest. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.acz.farm. 

 

Strona prowadzony pod adresem www.acz.farm administrowany jest przez Wega Invest Plucińscy Sp. K. z siedzibą w Resku przy ul. Kościuszki 14C, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu strony.

 

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.acz.farm nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Strona informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze Strony, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

 

Rodzaje i cel korzystania przez www.acz.farm Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Cel: prowadzenie statystyk.

 

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

 

Jakie dane są przetwarzane?

www.acz.farm przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.

Strona zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

Przekierowanie do innych stron.

Strona www.acz.farm zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Strona www.acz.farm sklnie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

 

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Zapraszamy do naszych aptek na terenie całego kraju.

Adres korespondencyjny:
ul. Kościuszki 14C
72-315 Resko
91 39 51 480
biuro@acz.farm
Najnowsza porada

Chrapanie jest bardzo częstą przypadłością i nie jest wyłącznie problemem mężczyzn. Jak podaje British Medical Journal, między 30-35 rokiem życia chrapanie będzie dotyczyć co 20 kobiety i co 5 mężczyzny. czytaj więcej >>
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.